Information om Ekeby våtmark, Eskilstuna
(uppdaterad 1999-05-09)

1. Orientering 7. Dammar 13. Våtmarksparken
2. Våtmarkens dimensionering och förväntade reningsresultat 8. Dammvallar 14. Våtmarksväxter
3. Hydrauliska förutsättningar 9. Reglerbrunnar/skibord 15. Skogsridåer
4. Våtmarkens utformning 10. Uppsamlings- och fördelningskanal 16. Genomförande/byggnation
5. Anslutning till våtmarken 11. Utloppskanalen 17. Ekonomi
6. Inloppskanal 12. Parshallmätränna/utlopp Tillbaka

Ekeby våtmark

1. Orientering

Ekeby våtmark är belägen vid Ekeby reningsverk ca 3 km väster om Eskilstuna centrum. Våtmarken begränsas av Folkestaleden i söder/väster, E20 i norr och Eskilstunaån i öster. Totalt utgör våtmarksområdet ca 40 ha. Området har tidigare använts till jordbruksmark och består av fin lera med en mäktighet mellan 5 – 15 m.

Våtmarksanläggningen är avsedd för att ytterligare rena det utgående avloppsvattnet från Ekeby avloppsreningsverk. Det från Ekeby utgående renade avloppsvattnet utsläpps i dag direkt via en utloppsledning till Eskilstunaån. I Ekeby avloppsreningsverk har vattnet dessförinnan genomgått en långtgående rening i tre steg, mekanisk, biologisk och kemisk behandling.

I våtmarken skall en ytterligare behandling ske, där i första hand kväve, med även fosfor och suspenderade ämnen skall reduceras.

Reningen kommer att ske i ett antal dammar, där den största delen av vattenytan är bevuxen av olika vattenväxter.

Anläggningen är utformad så att den dessutom utgör ett positivt inslag i den lokala miljön samt att den blir ett gott åskådningsexempel för en ”naturlig” avloppsvattenbehandling. Inom området kan man förvänta sig ett rikt fågel- och växtliv. Inom våtmarksanläggningen avses att utnyttja ett speciellt markområde (tidigare laguner för slamdeponering) för en s.k. våtmarkspark, där dels befintligt växtlighet bibehålls, dels en attraktiv miljö för olika biotoper skapas.

Våtmarksdammarna skall till största delen c:a 75-80% vara planterade med växter. Den återstående delen c:a 20-25% utgörs främst av djuppartier och öar som av hydrauliska skäl skall vara fria från växtlighet.

Växterna som planteras eller sås skall ha så stor bladyta som möjligt i vattenfasen. Bladytorna tjänstgör här som bärarmaterial för mikroorganismer vilka bl.a. sköter totalkvävereduktionen genom nitrifikation-denitrifikationsprocesserna.

Till toppen på sidan


2. Våtmarkens dimensionering och förväntade reningsresultat

Driften vid avloppsreningsverket optimeras så att nitrifikation pågår i biologiska steget. Kvävet i utgående vatten från avloppsreningsverket skall då huvudsakligen förekomma som nitratkväve. Våtmarken i sin tur skall därmed i huvudsak fungera som ett denitrifikationssteg.

Vid dimensioneringen av våtmarkerna har förutsatts att det tillförda vattnet i huvudsak är nitrifierat. Våtmarkerna avses endast att drivas c:a 5-6 månader under sommarhalvåret. Under resterande tid kommer avloppsvattnet att användas som spillvärmekälla för värmeverkets värmepumpar.

Dimensioneringsdata för våtmarken:
Total yta ca 40 ha
Total dammyta ca 30 ha (inkl. kanaler)
Total vallängd 9.1 km (körbar 5.6 km, ej körbar 3.5 km)
Vattendjup medel 1 m
max ca 2 m
Volym 300 000 m3
Vattenföring* min 350 l/s (30 000 m3/d)
medel 490 l/s (42 000 m3/d)
max** 1 400 l/s (121 000 m3/d)
Uppehållstid min ca 3 dygn
medel ca 7 dygn
Skörd - rensning efter 3-5 år
* Inkl. ev. dagvatten tillförsel
** Vid större flöden än maxflödet bräddas resterande mängd avloppsvatten till Eskilstuna-ån

Våtmarkens totala dammyta är på c:a 30 ha.
Våtmarken är dimensionerad till att klara en reduktion av c:a 2.5 ton totalkväve per ha och aktuell (ovanstående 5-6 mån.) driftsperiod, vid en uppehållstid av c:a 7 dygn. Våtmarken skulle i så fall klara av myndigheterna fastställda krav på max 15 mg per liter utgående avloppsvatten beräknat som årsmedelvärde.

Förutom att en kvävereduktion kommer att ske i våtmarken kommer även en ytterligare fosforreduktion att ske. Sannolikt kommer utgående fosforhalt att ligga på c:a 0,1 mg/l vilket innebär att ytterligare c:a 1200 kg fosfor kommer att avskiljas per år (nuvarande utsläppsmängd c:a 3800 kg per år).

En annan positiv bieffekt av våtmarksbehandlingen är att utgående halt av bakterier kommer att minska avsevärt. Vattnet kommer troligen att uppvisa badvattenkvalitet med avseende på bakterieinnehåll.

Till toppen på sidan


3. Hydrauliska förutsättningar

Våtmarksanläggningen är dimensionerad för ett max. inkommande vattenflöde på 1400 l/s. Årsmedelflödet uppgår till 520 l/s (inkl. nederbörd).
Dygnsmedelvärde vid torrväder ~440 l/s. Medeldygn, max.timme (torrväder) ~570 l/s.
Max. tillåten vattennivå i inloppskanalen och dammarna 1-5 är +0,60 m (Eskilstuna kommuns höjdsystem).
Max. tillåten vattennivå i fördelningskanal och dammarna 6-8 är +0,40 m.
Max. tillåten vattennivå i utloppskanalen är +0,20 m.
Vattennivån i Eskilstunaån kan variera mellan -0,80 - +0,00 m.
Normal vattennivå i ån är -0,80 - -0,60 m.
Vattennivån i dammarna 1-5 (samtliga bassänger i drift) skall vid ett inkommande flöde på 570 l/s kunna regleras in på ett valfritt börvärde mellan +0,20 och +0,60 m.
Vattennivån i dammarna 6-8 (samtliga bassänger i drift) och fördelningskanalen skall vid ett inkommande flöde på 570 l/s kunna regleras in på ett valfritt börvärde mellan +0,00 och +0,40 m (förutsättning: en max.nivå i Eskilstunaån på -0,60 m).

Till toppen på sidan


4. Våtmarkens utformning

Som framgår av översiktsplanen nedan är den disponibla ytan uppdelad i ett antal sinsemellan avstängbara dammar (planterade med våtmarksväxter). Det i reningsverket behandlade avloppsvattnet överföres från slutsedimenteringens utloppsränna till en inloppskanal som sträcker sig längs Folkestaleden och fördelar vattnet till de första dammarna.

Vattnet leds från inloppskanalen till resp. damm via inloppsrör genom vallarna. Vattenflödet till resp. damm regleras individuellt genom skibord belägna i varje damms utloppsände. Utloppsröret från dammen till skibordet utgörs av ett plåtrör med dimensionen Ø 800. Dessa skibord har maskinellt fjärrstyrd nivåreglering. Vattennivån regleras så att max-nivån +0,60 m (kommunens höjdsystem) ej överskrids.

Från dammarna 1-5 uppsamlas vattnet i en gemensam uppsamlings/fördelningskanal. I kanalen hålls vattennivån på max + 0.40 m, dels med hjälp av ett skibord (här övergår uppsamlings/fördelningskanalen i utloppskanalen) som sitter direkt efter passagen av Hällbybäcken dels av skibord som sitter i utloppen på dammarna 6-8.

Normalt passerar allt vatten från dammarna 1-5 via uppsamlings/fördelningskanalen till dammarna 6-8. Men med ovan valda lösning är det även möjligt att leda allt eller en delström av vattnet från dammarna 1-5 direkt till utloppskanalen.

Från dammarna 6-8 leds vattnet till den för hela våtmarken gemensamma utloppskanalen. Kanalen mynnar via en parshallmätränna till Eskilstuna-ån. Här finns ett provtagningshus av typen ”Friggebod” där flödes- och provtagningsutrustning är placeras.

Med hjälp av ett maskinellt reglerbart skibord mellan utloppskanalen och Mesta invallningsdike (i närheten till invallningspumpstation R19) är det möjligt att sänka nivån och därmed delvis (djuppartierna i dammarna kan ej tömmas) tömma våtmarken (pumpas till E-a ån med hjälp av R19).

Med denna utformning och de valda vattennivåerna kan vattnet ledas från reningsverket, genom våtmarkens dammar och ut i Eskilstuna-ån utan att någon pumpning erfordras. Funktionen av den befintliga invallningspumpstationen R19 bibehålls dock för att kunna avvattna, diket längs E20, Mesta invallningsdike samt för att om så önskas kunna sänka vattennivån i dammarna eller tömma dessa.

Till toppen på sidan


5. Anslutning till våtmarken

Det färdigbehandlade avloppsvattnet från reningsverket leds ut till inloppskanalen och våtmarken via en kulvert Ø 1400. Kulverten ansluter till en nybyggd brunn vid slutsedimenteringens utloppskanal. I båda ändar av bassängblockets utloppskanal är maskinellt reglerbara avstängningsluckor installerade. En lucka för utloppet till våtmarken och en lucka för det gamla utloppet som kommer att användas då våtmarken inte är i drift.

I anslutning till inloppskanalen finns också en pumpstation för dagvatten. Med denna pumpstation finns möjlighet att pumpa in dagvatten i våtmarken från ett kulverterat dike som går under damm 1. Kulverteringen övergår i ett öppet dike strax efter pumpstationen. Dagvattnet kommer från ASG:s godsterminal som ligger strax söder om våtmarken på andra sidan Folkestaleden.

Till toppen på sidan


6. Inloppskanal

Inloppskanalen sträcker sig från Ekeby reningsverk och längs med Folkestaleden till våtmarkens slut i nordvästra delen av området. Totalt är inloppskanalen ca 1.5 km lång. Från inloppskanalen fördelar sig sedan vattnet, via inloppsrör (Ø 600) av plåt genom vallarna, till de 5 första dammarna. Damm 5 ligger norr om Hällbybäcken, som skär igenom hela våtmarksområdet orörd. För att nå damm 5 dyker inloppskanalen under Hällbybäcken via en kulvert med dimensionen Ø 800.

Inloppskanalen botten ligger på -1.10 och vid max. vattennivå på +0.60 innebär det ett djup på 1.70 m. Bottenbredden på kanalen varierar med 4.0 meters bredd fram till Hällbybäcken. Efter Hällbybäcken är bottenbredden 2.0 m.

Kanalens släntlutningar är 1:2.

Till toppen på sidan


7. Dammar

Våtmarken består av totalt 8 st dammar fördelade på 2 steg. Första steget utgörs av 5 st dammar och andra steget av 3 st. dammar.

Botten på dammarna utgörs av den befintliga marken, någon urgrävning för själva dammarna har alltså inte skett. I dammarna finns sedan vissa djupare partier som har grävts ur. Dessa djupzoner är placerade bl.a. direkt vid inloppet till dammen, efter konstgjorda öar samt i dammen utloppszon. Syftet med dessa urgrävningar är främst att hindra igenväxning så att vattnet kan fördela sig jämnt genom dammen.

Dammytor och urgrävningar fördelar sig enligt:

Damm nr Yta (m2) Varav urgrävning (m2) Varav urgrävning (%)
1 26 000 7 600 29
2 31 800 6 200 19
3 38 300 8 600 22
4 24 200 4 500 19
5 32 200 11 500 36
6 30 200 3 500 12
7 38 100 8 300 22
8 29 200 14 100 48
Summa 250 000 64 300 26

Till toppen på sidan


8. Dammvallar

Dammvallarna är uppbyggda på 2 sätt.

En del av vallarna (5 600 m) är körbara och har en krönbredd på ca 5 meter. Dessa vallar är uppbyggda av friktionsmaterial och klädda med tät lera från urgrävningarna i dammarna. Överst på de körbara vallarna ligger ca 200 mm bärlager.

Resterande vallar (3 500 m) är icke körbara vallar uppbyggda av lermaterial från dammarnas urgrävningar. Dessa vallar har en krönbredd på ca 3 meter.

Till toppen på sidan


9. Reglerbrunnar/skibord

Utloppet från varje damm regleras med en reglerbrunn i vilken det sitter ett skarpkantat skibord. Skibordet har en bredd på 3.0 m.

Reglerbrunnen är utförd i betong och anslutningen från dammen till brunnen utgörs av ett plåtrör Ø 800. Se figur nedan.

Förutom i de 8 dammarna finns det ytterligare 2 skibord av samma typ som ovan. En är placerad mellan uppsamlings- och fördelningskanalen och en är placerad vid utloppskanalen och fungerar som en bräddningsanordning ut till Mesta invallningsdike.

Skiborden för damm 1 - 5 kan regleras mellan nivåerna +0.10 -- +0.80 m. För damm 6 – 8 samt skibordet mellan uppsamlings- och fördelningskanalen och utloppskanalen gäller nivåerna -0.10 -- +0.60 m. Utloppet från utloppskanal till invallningsdiket kan regleras mellan nivåerna -0.30 -- +0.40 m.

Nedströms alla skibord är vallarna inklädda med erosionskydd i form av bergkross för att förhindra bortspolning och erosion av jordvallarna.

Regleringen av alla skibord kan ske maskinellt eller manuellt på plats. Fjärrstyrning av skiborden sker från en central datoranläggning inne på Ekeby reningsverk.

Till toppen på sidan


10. Uppsamlings- och fördelningskanal

Uppsamlings- och fördelningskanalen tar emot vattnet från dammarna 1-5 och fördelar vattnet vidare till damm 6 – 8 och eventuellt också första delen av utloppskanalen som ligger parallellt med damm 6.

Fördelningen av vattnet in till dammarna 6 – 8 sker på samma sätt som fördelningen till dammarna 1 – 5, d.v.s. med rör Ø 600 genom vallarna.

Kanalen är ca 600 meter lång och har en bottennivå på –1.60. Maximal vattennivå är +0.40 vilket medför ett maxdjup på 2.0 m. Bottenbredden är 2.20 m och släntlutningarna 1:3.

Till toppen på sidan


11. Utloppskanalen

Utloppskanalen som löper längs med Eskilstuna-ån och Mestabäckens invallningsdike samlar upp allt vatten som går genom damm 6-8 samt det vatten som passerar första delen av utloppskanalen som löper längs med damm 6.

Utloppskanalen första etapp är ca 300 m lång och andra etappen, den slutliga utloppskanalen, är ca 450 m lång och mynnar vid en mätränna vid Ekeby reningsverk.

Till toppen på sidan


12. Parshallmätränna/utlopp

I slutet av utloppskanalen finns en parshallmätränna där mätning av flödet sker med hjälp av ett ekolod. Allt vatten som går igenom våtmarken passerar mätrännan innan det släpps ut i ån. Parshallmätrännan är utförd i betong (se bild).

Mätrännan ansluter till en befintlig betongkulvert (Ø 1600) som mynnar i Eskilstunaån. Innan våtmarken anlades släpptes det renade avloppsvattnet från Ekeby reningsverk ut till ån via denna kulvert. Kulverten kommer att användas då våtmarken inte är i drift.

I anslutning till mätrännan finns ett provtagningshus där provtagning av utgående vatten sker.

Till toppen på sidan


13. Våtmarksparken

Inom våtmarksområdet har ett litet område använts till att anlägga en våtmarkspark. Detta område har tidigare använts som slamdeponi. Slammet har deponerats inom invallningar och nya invallningar har utförts efterhand. Området har täckts och tätats med lera och ett dräneringssystem omgärdar området så att ett ev. läckage inte når våtmarken. Dräneringssystemet är anslutet till inkommande ledning på Ekeby reningsverk

Inom våtmarksparken är planerat en mer organiserad växtlighet med konstgjorda bäckar och vattentrappor och karaktären är mer av park än av våtmark. 3 st mindre dammar finns i parken, vars vatten är åvatten och inte avloppsvatten. Inom området finns också 2 st större skogsdungar som har bibehållits.

Planer finns också på att uppföra ett besökshus i parken. Husets skall användas vid studiebesök och utställningar. Dessutom skall det finnas möjlighet för diverse föreningar och organisationer, t.ex. Ornitologiska föreningen och Naturskyddsföreningen, att utnyttja lokalerna.

Till toppen på sidan


14. Våtmarksväxter

Växtetableringen i dammar med kolvass och jättegröe utgör en god kolkälla vid mikrobiell nedbrytning. De tillväxer snabbt och skapar stor påfästningsyta för bakterier i vatten.

Friväxande flytbladsarter som hornsärv, dyblad, axslinga, nate och gul näckros trivs i näringsrika dammar med hög kvävebelastning.

Naturliga strandarter som svärdslilja, kabbeleka och skräppa tillför våtmarken färg. De skapar även underlag för ett rikt insektsliv vid riklig blomning samt ett varierat fågelliv i Ekeby våtmark.

Till toppen på sidan


15. Skogsridåer

Längs med E20 och Folkestaleden har en vegetationsridå planterats. Längs E20 är vegetationsridån 50 m bred och längs Folkestaleden ca 15 m bred. Totalt har drygt 5 ha planterats med skog och buskar.

Vegetationen utgörs av blandskog och buskar, såsom slån, nypon, al, björk, poppel, gran, ask, ek, hägg, pil, rönn, skogskornell m.m.

Mitt i skogsridåerna längs med E20 finns anlagda avvattningsdike som mynnar i befintligt vägdike.

Till toppen på sidan


16. Genomförande/byggnation

Under 1996 började tankarna på att anlägga en våtmark för att klara det nya kvävevillkoret att ta form och i augusti 1996 tog styrelsen för Eskilstuna Energi & Miljö beslutet att en våtmark skulle byggas.

Utrednings och projekteringsarbete satte igång under hösten 1996 och den 12:e mars 1997 skickades ett förfrågningsunderlag ut till ett antal entreprenörer.

Upphandlingen pågick sedan under våren 1997 och i maj skrevs ett kontrakt med NCC som hade lämnat det mest fördelaktiga anbudet.

Den 25:e juni 1997 startade arbetena och den första åtgärden var att lägga om en befintlig optokabel som korsade hela våtmarksområdet.

Mellan juli och september utfördes sedan den största delen av markarbeten. Att det endast tog tre månader berodde till största delen av att sommaren var varm och torr vilket var en förutsättning för att kunna schakta i leran.

Under hösten 97 och vintern/våren 97/98 fortsatte arbetena med betongkonstruktioner och finjustering av vallarna. Under våren 98 började även arbetet med att plantera växter i dammarna. Arbetet med planteringen utfördes av AMA och Park & Idrottskontoret, Eskilstuna kommun.

Anläggningen slutbesiktigades i augusti 1998 och under hösten provfylldes dammarna med dagvatten. Anläggningen kommer tas i full drift våren 1999.

Till toppen på sidan


17. Ekonomi

Byggnationen av Ekeby våtmark har kostat ca 16 miljoner kronor fördelat enligt:

Entreprenad 11,5 milj
Markköp 1,3 milj
Konsulter 0,4 milj
Plankostnader 0,6 milj
Växtetablering 0,25 milj
Interna kostnader 1,7 milj
Övrigt 0,25 milj

Totalt sett har kväveprojektet kostat ca 20 miljoner kronor inkl. de åtgärder som har skett inne på Ekeby reningsverk (byte av blåsmaskiner etc.).

Till toppen på sidan


Tillbaka